Btk. 201. § Prostitúció elősegítése

201. § (1) Aki

a) mást prostitúcióra rábír,

b) épületet vagy egyéb helyet prostitúció céljára másnak a rendelkezésére bocsát,

c) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójához segítséget nyújt,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt bír rá prostitúcióra.

(3) Aki bordélyházat tart fenn, vezet, vagy annak működéséhez anyagi eszközöket szolgáltat, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (XIX.) fejezet közös jogi tárgya az emberi szabadságjogok részét képező nemi szabadság, és a nemi kapcsolatoknak a társadalomban elfogadott rendje. Az itt felsorolt bűncselekmények a közös jogi tárgyat három irányból támadják:

– sértik a nemi szabadságot (szexuális kényszerítés, szexuális erőszak)

– veszélyeztetik a gyermekek egészséges nemi fejlődését (szexuális visszaélés, gyermekpornográfia)

– sértik a nemi kapcsolatok társadalomban elfogadott rendjét (vérfertőzés, kerítés, prostítúció elősegítése, szeméremsértés…)

Történeti, nemzetközi háttér:

A prostitúció sokáig nem volt büntetőjogi kategória. A Csemegi Kódex a csábításon (kerítésen) kívül más prostitúciós jellegű bűncselekményt nem büntetett. A jogalkotás ezt követően is inkább igazgatási jellegű volt, a prostitúciós tevékenység folytatásának szabályait rögzítették.

Az 1955. évi 17. tvr. az üzletszerű kéjelgést és annak elősegítését büntette. Az 1950-es New York-i nemzetközi egyezmény értelmében büntetendővé kell nyilvánítani azt a cselekményt, amellyel más személyt prostitúció folytatására bírnak rá, bordélyházat tartanak fenn vagy vezetnek, vagy a bordély fenntartásához szükséges anyagi eszközöket szolgáltatnak, továbbá akik prostitúció céljára épületet adnak bérbe vagy bérelnek.

Az 1961. évi Btk. a nemzetközi egyezményt követte.

A korábbi Btk. az üzletszerű kéjelgést, valamint az üzletszerű kéjelgés elősegítését büntette. 1993-ban az üzletszerű kéjelgés bűncselekményi alakzatát hatályon kívül helyezték, egy 1999-es tv. az üzletszerű kéjelgést szabálysértésnek tekintette, ha a szexuális szolgáltatással összefüggő tilalmakat megszegik.

A német btk.-ban a tiltott kéjelgés elősegítése oly módon van szabályozva, hogy büntetik az ilyen intézmény fenntartását, vezetését, valamint a prostituáltak anyagi és személyes függésben tartását.

Az osztrák btk.-ban az üzletszerű kéjelgés előmozdítása szerepel.

Jogi tárgy: a nemi kapcsolatoknak a társadalomban elfogadott rendje.

Passzív alany: bárki lehet, de az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés esetében a 18. életévét be nem töltött személy.

Elkövetési magatartás:

A tényállás három elkövetési magatartást szabályoz, központi elemük a prostitúció, amely a 459. § értelmezése szerint rendszeres haszonszerzés céljából történő szexuális cselekmény végzése. A szexuális cselekmény pedig a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul. A rendszeres haszonszerzésre törekvés itt azt jelenti, hogy a folyamatosan cselekvő célja bármilyen vagyoni előny megszerzése, amely akkor is megállapítható, ha a vagyoni előny a cselekményekből nem realizálódik. (Nem folytat tehát prostitúciót, aki egyetlen szexuális cselekményért fogad el pénzt, de az sem, aki ellenszolgáltatás nélkül válogatás nélkül folytat szexuális tevékenységet.)

–          az (1) bekezdés a) pontjában az elkövetési magatartás a rábírás. A rábírás akkor tényállásszerű, ha a rábírt személy több, időben elkülönülő szexuális cselekményt végez (egyetlen alkalomra rábírás nem valósítja meg). Amennyiben a rábírás eredménytelen, a cselekmény nem büntethető előkészület.

–          az (1) bekezdés b) pontjában az elkövetési magatartás (lényegben fizikai bűnsegély) épület vagy egyéb hely rendelkezésre bocsátása. Ez történhet közvetlenül (kulcs átadás) vagy közvetetten (a helység használatának lehetővé tétele). Történhet hosszabb időre, de egyetlen alkalomra is, ha az elkövető célja ezzel a prostitúciót folytató személy tevékenységének a megkönnyítése. Az épület és egyéb más hely be minden olyan hely beletartozik, ami biztosítja a szexuális cselekmény lebonyolításának lehetőségét (nyaraló, panzió, lakókocsi). A rendelkezésre bocsátásnak más részére kell történnie, ha valaki a saját lakásán folytat üzletszerű kéjelgést, vagy otthon fogadja a prostituáltat az nem bűncselekmény.

–          az (1) bekezdés c) pontjában az elkövetési magatartás a segítségnyújtás a 18. életévét be nem töltött személy prostitúciójához (ez tartalmilag bűnsegédi magatartás)

–          a (3) bekezdésben az elkövetési magatartások központi eleme a bordélyház. A bordélyház olyan vállalkozást jelent, amelyben a vállalkozó által fizetett prostituáltak anyagi ellenszolgáltatásért bárkinek szexuális szolgáltatást nyújtanak. (nem kell, hogy ez legyen a fő profil, lehet bordély mulatóval kombinált bordélyház is)

Az elkövetési magatartások a bordélyház fenntartása, vezetése, anyagi eszközök szolgáltatása. A fenntartó, aki üzleti vállalkozásként szervezi a prostitúciót, díjak beszedése, elosztása, elszámolás a prostituáltakkal. A vezetés technikai jellegű irányítást takar. Az anyagi eszközök szolgáltatása pedig a működésben nem vesz részt, de kívülről biztosítja a feltételeket (lényegében fizikai bűnsegély).

Alanya: bárki lehet.

Szándékos bűncselekmény: a rábírás elkövetési magatartás csak egyenes szándékkal valósítható meg.

Minősített esetek:

Ha az elkövető a 18. évét be nem töltött személyt bírja rá a prostitúcióra. (2) bekezdés.

Egység és halmazat:

–          A 201.§ (1) bekezdésének b) pontja (épületet vagy egyéb helyet prostitúció céljára másnak a rendelkezésére bocsát) természetes egység, nem kerülhet sor folytatólagosság megállapítására akkor sem, ha az elkövető egy alkalommal több prostituáltnak, vagy több alkalommal ugyanannak a prostituáltnak adja rendelkezésére a helységet.

–          a (3) bekezdés szerinti fenntartás, vezetés… egységet képez, a halmazat a bordélyházak számától függ.

–          Az (1) és a (2) bekezdés esetében az elkövető annyi rendbeli bűncselekményt követ el, ahány személyt prostitúcióra rábír, vagy segítséget nyújt.