Btk. 204. § Gyermekpornográfia

204. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt

a) megszerez vagy tart, bűntett miatt három évig,

b) készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, egy évtől öt évig,

c)forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, vagy ezekhez anyagi eszközöket szolgáltat két évtől nyolc évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bűncselekményt az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve követi el.

(3) Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekményhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(4) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf műsorban

a) szereplésre felhív, három évig,

b) szerepeltet, egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf felvételen való szereplésre felhív,

b) olyan pornográf műsoron vesz részt, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy szerepel vagy ilyen személyek szerepelnek,

c) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vagy személyek pornográf műsorban való szerepeltetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(6) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvétel készítéséhez, forgalomba hozatalához vagy az azzal való kereskedelemhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(7) E § alkalmazásában

a) pornográf felvétel: az olyan videó-, film- vagy fényképfelvétel, illetve más módon előállított képfelvétel, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolja,

b) pornográf műsor: a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal megjelenítő, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés vagy előadás.

Történeti, nemzetközi háttér:

A Csemegi Kódex szerint szemérem elleni vétséget követ el, aki fajtalanságot tartalmazó iratot, nyomtatványt vagy képes ábrázolatot nyilvános helyen kiállít, árul vagy terjeszt.

A korábbi Btk.-ba egy 1997-es törvény iktatta be a tiltott pornográf felvétel készítését, ez büntette a kiskorú személyről bármilyen módon készült felvételek készítését, forgalomba hozatalát, hozzáférhetővé tételét, pornográf műsorban szerepeltetését, ezt 2001-ben kiegészítették azzal, hogy az elkövetési magatartásokat a megszerez, tart, kínál, átad magatartásokkal is kiegészítették. 2007-ben újraszabályozták a bűncselekményt tiltott pornográf felvétellel visszaélés címen, a passzív alanyok körét a 18. év alattiakban határozták meg, az elkövetési magatartások kiegészültek a pornográf felvételen való szereplésre felhívással is.

A német btk-ban a pornográf iratok, kiadványok terjesztése széles körben szabályozott.

Az osztrák btk. is részletesen szabályozza a gyermekkorúakkal történő pornografikus ábrázolást.

Jogi tárgy: a 18. életévet be nem töltött személy egészséges irányú nemi fejlődése, hogy ne legyenek a szexualitás puszta tárgyai.

Passzív alany: 18. életévét be nem töltött létező személy. (A nem létező, de élethűen ábrázolt gyerekekről készített pornográf felvétel szeméremsértés megállapítására lehet alkalmas) A (6) bekezdésben a passzív alany a 14. életévét be nem töltött személy lehet.

Elkövetési tárgy: A passzív alanyról készített pornográf felvétel és műsor.

Pornográf felvétel, az olyan videó-, film- vagy fényképfelvétel, illetve más módon előállított képfelvétel, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolja

Pornográf műsor: a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal megjelenítő, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés vagy előadás.

Az emberi test művészeti, tudományos, ismeretterjesztő ábrázolása nem vonható a pornográfia fogalma alá. A felvétel körébe a rajz, festmény, grafika nem tartozik bele.

A gyermekpornográfia esetében annak van jelentősége, hogy a felvétel rögzítésekor, ill. a műsor időpontjában a passzív alany betöltötte-e a 18. életévét.

Elkövetési magatartás:

 

–          az (1) bekezdés a) szerint a más által készített felvétel megszerzése, tartása.

A megszerzés mástól történő birtokbavételt jelent, lehet ingyenes, visszterhes, vagy akár lopással, találással. A tartás (állapot-bűncselekmény) folyamatos, hosszabb idejű birtoklást jelent, amelyet megelőz a megszerzés.

–          az (1) bekezdés b) szerint az elkövetési magatartás a készítés, kínálás, átadás, hozzáférhetővé tétel. A készítés minden olyan előállítás, amely vizuálissá teszi az anyagon szereplő képet. A kínálásnál az elkövető más, konkrét személyt felhív a képfelvétel átvételére, a felhívás azonban eredménytelen. Ha a felhívás eredményes, akkor megvalósul az átadás, az átvevő itt a megszerzés elkövetési magatartást valósítja meg. A hozzáférhetővé tétel a más által történő megismerés lehetővé tétele.

–          az (1) bekezdés c) pontjában az elkövetési magatartás a forgalomba hozatal, kereskedés, nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel, anyagi eszközök szolgáltatása. A forgalomba hozatal az a magatartás, amellyel a felvétel több, esetleg nem meghatározható személyekhez jut el, akár ingyenesen, akár visszterhesen. A kereskedés a felvétel értékesítése haszonszerzési céllal. A nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel a felvétel megismerhetőségét jelenti, a 459. § szerint nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek a sajtótermék, médiaszolgáltatás, sokszorosítás vagy elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel útján történő elkövetését is érteni kell. Ilyenkor több személy részére konkrét lehetőség nyílik a pornográf felvétel megtekintésére, a hozzáférhetővé tétel a forgalomba hozatal része. Az elkövető ugyanarra a felvételre nézve csak egyfajta elkövetési magatartást valósíthat meg.

–          a (2) bekezdésben az elkövetési magatartás a készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz olyan passzív alanyról, aki az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve követi el.

–          a (3) bekezdésben az elkövetési magatartás az anyagi eszközök szolgáltatása, amely a forgalomba hozatalhoz, kereskedéshez vagy a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételhez kapcsolódik.

–          a (4) bekezdés a) pontja szerint a szereplésre felhívás, míg a b) pontban a szerepeltetés az elkövetési magatartás. A felhívás az eredménytelen felbujtás a szerepeltetésre, ha a felhívás eredményes, vagy azt a kiskorú kezdeményezi, megvalósul a szerepeltetés. A műsornál nincs jelentősége annak, hogy az előadás nyilvános, vagy zártkörű, ha képfelvétel is készül, akkor az (1) bekezdés szerinti elkövetés is vizsgálandó.

–          az (5) bekezdés a)-ban az elkövető a passzív alanyt pornográf felvételen való szereplésre hív fel, az (5) bekezdés b)pontja pedig az olyan pornográf műsor nézőjét bünteti, amelyben 18. év alatti szerepel.

–          a (6) bekezdés szerinti elkövetési magatartás a 14. életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvétel készítéséhez, forgalomba hozatalához vagy az azzal való kereskedelemhez szükséges vagy azt könnyítő feltételek biztosítása.

Alanya: bárki lehet, kivéve a passzív alanyt, önmagáról készíthet felvételeket.

Szándékos bűncselekmény: a kereskedés a felhívás célzatos a vagyoni haszonszerzésre törekvés miatt.

Egység, halmazat:

A bűncselekmény rendbeliségét a képfelvételek és a műsorok száma határozza meg. A bűncselekmény megvalósulásának alapja a kiskorú önkéntessége, ennek hiányában vizsgálandó, hogy erőszakos nemi bűncselekmény megállapítható-e. Az erőszakos nemi bűncselekmény és a szexuális visszaélés halmazatban állhat a gyermekpornográfia készítésével.