Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés

Személyes adattal visszaélés

219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva

a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy

b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség: 1 év.

(2) (1): aki a személyes adatok védelméről v. kezeléséről szóló tv-i rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más v. mások érdekeit jelentősen sérti.

(3) 2 év: különleges adatra.

(4) bűntett: 3 év: hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával.

A bcs. Jogi tárgya az érintett személyes adatai megismeréséhez és biztonságos kezeléséhez, őrzéséhez fűződő jog. Elkövetési tárgya a személyes adat.

A bcs. háttérjogszabálya elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.). Az Infotv. 3. § 2. pontja értelmében személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A bcs. elkövetési magatartásai a jogosulatlan vagy a céltól eltérő adatkezelés, az adatok biztonságát szolgáló intézkedés elmulasztása, illetve a tájékoztatási kötelezettség megszegése.

Az Infotv. 3. § 10. pontja szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet v. a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása v. összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, vmint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Az adatok biztonságát szolgáló intézkedés elmulasztásával kapcsolatban az adatbiztonság követelményét az Infotv. 7. §-a határozza meg: az adatkezelő, ill. tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságá-ról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e tv, vmint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés v. megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adat biztonságát szolgáló intézkedés jellege az adat fajtájától függ. Az adatkezelők, ill. a személyes adatfajták sokfélesége miatt az ilyen intézkedések kimerítő meghatározása nem lehetséges.

A tájékoztatási kötelezettség megszegésével kapcsolatban az Infotv. 15. § (1) arról rendelkezik, h az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, ill az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezelés-sel összefüggő tevékenységéről, továbbá – továbbításuk esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A bcs. csak jelentős érdeksérelem okozásával vagy haszonszerzési céllal követhető el. A jelentős érdeksérelem okozásával megvalósítható személyes adattal visszaélés materiális bcs, az eredmény bekövetkeztével válik befejezetté.

A bcs. csak szándékosan követhető el. A haszonszerzési célból elkövetett bcs. csak egyenes szándékkal követhető el.

Az adatkezeléssel megvalósítható bcs-t adatkezeléssel, illetve adatok feldolgozásával foglalkozó személy követheti el. Az adatok biztonságát szolgáló intézkedés elmulasztásával, illetve a tájékoztatási kötelezettség megszegésével megvalósítható bcs. elkövetője olyan személy lehet, akit ilyen kötelezettség terhel.

Súlyosabban büntetendő, aki a személyes adattal visszaélést különleges adatra követi el. A (3) bekezdésben szereplő rendelkezés a különleges személyes adat fogalma helyett a különleges adat fogalmát szerepelteti, figyelemmel az Infotv. 3. § 3. pontjában használt terminológiára, mivel a különleges adat szükségszerűen személyes adatnak számít. Ennek értelmében különleges adat a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, a bűnügyi személyes adat. Minősített esetet képez, ha a személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.