Btk. 220. § Közérdekű adattal visszaélés

Közérdekű adattal visszaélés

220. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével

a) közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol, vagy azt követően, hogy a bíróság jogerősen a közérdekű adat közlésére kötelezte, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,

b) közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, illetve

c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz, vétség: 2 év.

(2) bűntett: 3 év: jogtalan haszonszerzés végett.

Jogi tárgya a valóságnak megfelelő közérdekű adat megismeréséhez fűződő érdek védelme. Elkövetési tárgya a közérdekű adat. A kerettényállás rendelkezéseit az Infotv. rendelkezései töltik ki tartalommal.

Infotv. 3. § 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jsz-ban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ v ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló v. gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az elkövetési magatartás a tájékoztatási kötelezettség megszegése, a közérdekű adat hozzáférhetetlenné tétele vagy meghamisítása, valamint a hamis vagy hamisított közérdekű adat hozzáférhetővé tétele, illetve közzététele.

A közérdekű adattal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség megszegése akkor minősül bűncselekménynek, ha az elkövető a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése során vagy annak elutasításakor a közérdekű adatot az igénylő elől eltitkolja, avagy a tájékoztatási kötelezettségének azt követően nem tesz eleget, hogy a bíróság jogerősen a közérdekű adat közlésére kötelezte. Az Infotv. 31. § (1) alapján ugyanis az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása v. a teljesítésre nyitva álló, ill. az adatkezelő által a 29. § (2) szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén a bírósághoz fordulhat. Az Infotv. 31. § (7) értelmében, ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. Az Infotv.-ben szabályozott bírósági eljárás megfelelőbb eszköze a tájékoztatási kötelezettség kikényszerítésének, mint a bj-i szankcionálás, hisz számos esetben a felek között az adatok közérdekű mivolta vitatott.

A hozzáférhetetlenné tétel és a meghamisítás tevékenységgel valósítható meg. Ebben az esetben az elkövető tudatának ki kell terjednie arra, hogy az általa hozzáférhetővé, ill. közzé tett adat egészében/részben nem felel meg a valóságnak.

A közérdekű adattal visszaélés akár egyenes, akár eshetőleges szándékkal elkövethető. A jogtalan haszonszerzési célzat miatt a minősített eset csak egyenes szándékkal valósítható meg.

3/2007 BJE

I. Ha az elkövető egy csel-el valósítja meg a hivatali visszaélés bűntettét és a hivatalos személy által elkövetett szemé-lyes adattal visszaélés bűntettét, a bűnösség csak az utóbbi bcs-ben állapítható meg; az alaki halmazat csupán látszólagos.

II. Amennyiben az ügyészség – a leírt esetben – mind a két bűncselekmény miatt vádat emel, a kimerített vád szerinti magatartást egységesen hivatalos személy által elkövetett személyes adattal visszaélés bűntettének kell minősíteni, s e mellett a hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vád alóli felmentő rendelkezésnek nincs helye.