B/1. BÜNTETŐJOG

TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG (Frissítve: 2013.07.31.)

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Btk.)

Egyes tételeknél ezen túl az ott feltüntetett jogszabályok megjelölt rendelkezéseinek ismerete is szükséges. A büntetőjogi kerettényállást kitöltő jogszabály az egyes tételeknél nem szerepel, annak ismerete azonban a tényállás elemzéséhez elengedhetetlen. A tételsor külön nem tér ki rá, de az egyes törvényi tényállások elhatárolásának, illetve halmazati megítélésének ismerete a vizsga részét képezi. Ahol a tételsor ezt külön nem jelöli, a törvényi tényállások alap- és minősített esetének ismerete is a vizsga anyagát képezi.

Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

Felkészüléshez ajánlott szakmai irodalom:

Új Btk. Kommentár (Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013.,  http://nktk.hu/cikk/uj_btk_kommentar/)

Főszerkesztő: dr. Polt Péter, szerzők: dr. Polt Péter, dr. Blaksó Béla, dr. Szűcs András, dr. Lajtár István, dr. Czencz Zoltán, dr. Gellér Balázs, dr. Vaskuti András, dr. Csák Zsolt, dr. Elek Balázs, dr. Gál István, dr. Kőhalmi László, dr. Békés Ádám, dr. Miskolczi Barna, dr. Török Zsolt.

BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A törvényesség elve, az analógia alkalmazásának tilalma. Btk. 1. §., Alaptörvény XXVIII. Cikk. (4) és (5) bekezdés, 11/1992. (III. 5.) AB határozat.

2. A büntető törvény időbeli hatálya, a büntető törvény visszamenőleges hatályának szabályai. Kivételek az időbeli hatály általános szabálya alól. Btk. 2. §, 1/1999. Büntető jogegységi határozat, 1/2011. Büntető jogegységi határozat, 53/1993. (X. 13.) AB határozat.

3. A területi és személyi hatály. A joghatósági elvek. Btk. 3. §.

4. A bűncselekmény törvényi fogalma. A társadalomra veszélyesség. A bűntett és a vétség. Btk. 4-5. §.

5. Egység, többség, halmazat. A törvényi egység fajtái. A bűnhalmazat elméleti kategóriái, a látszólagos halmazat feloldásának szabályai. Az üzletszerűség.

Btk. 6. §, Btk. 459. § (1) bekezdés 28. pont, 3/2011. Büntető jogegységi határozat, BKv 37., BKv. 39., BKv. 87.

6. A bűnösség (a szándékosság és a gondatlanság). Felelősség az eredményért mint minősítő körülményért. Btk. 7-9. §.

7. A kísérlet és az előkészület. Az alkalmatlan kísérlet. Büntethetőséget megszüntető okok a kísérlet és az előkészület körében. Felelősség a maradék-bűncselekmény miatt. Btk. 10-11. §., 5/1999. Büntető jogegységi határozat

8. Az elkövető. Csoportos elkövetés, bűnszövetség. Btk. 12-14. §, Btk. 459. § (1) bekezdés 2., 3. pont. 2/2000. Büntető jogegységi határozat

9. A büntethetőség akadályainak rendszere (büntethetőséget kizáró és megszüntető okok, a büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályainak felsorolása). Btk. 15. §., 25. §., 30. §.

10. A gyermekkor, a gyermekkorú elkövető érdekében tehető intézkedések. Btk. 16. §, 106. §., 120. §. §, 72. § (4), 75. § (2), 77. § (2). 1997. évi XXXI. Törvény 15. § (4).

11. A kóros elmeállapot, az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekmény. A kényszergyógykezelés alkalmazásának feltételei. Btk. 17-18. §, 78. §, III. BED, 1/2011. Büntető jogegységi határozat.

12. A kényszer és a fenyegetés. Az erőszak, illetve a fenyegetés fogalma, fajtái. A tévedés. Btk. 19. §, 459. (1) bekezdés 4., 7., 26. pont, illetve különös részi tényállások, Btk. 20. §.

13. A jogos védelem. A megelőző jogos védelem. A szükségesség vizsgálata. Btk. 21-22. §, 4/2013. BJE.

14. A végszükség. A jogszabály engedélye. Az elöljáró parancsa. Btk. 23-24. §., 130. §. Alaptörvény Alapvetés T. cikk (2) bekezdés. EUMSZ 288. cikk.

15. A büntethetőség elévülésének szabályai. Btk. 26-29. §, 2011. évi CCX. Törvény, BKv. 4., BKv 31., 1/2005. Büntető jogegységi határozat, 3/2010. Büntető jogegységi határozat

16. Tevékeny megbánás. Btk. 29. §, Btk. 107. §.

17. A büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályai: a magánindítvány és a feljelentés hiánya. Btk. 31-32. §, és a különös részi tényállások.

18. A Btk. büntetési rendszere. A büntetés célja, büntetések és a mellékbüntetés. Az intézkedések. Btk. 33. §, 63. §.

19. A szabadságvesztés. (Az életfogytig tartó és a határozott ideig tartó szabadságvesztés. A feltételes szabadságra bocsátás szabályai a határozott ideig tartó és az életfogytig tartó szabadságvesztésből. A szabadságvesztés fokozatai, ennek jelentősége.) Btk. 34-45. §.

20. Az elzárás, a közérdekű munka és a pénzbüntetés. A közérdekű munka és a pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre. Btk. 46-51. §, 111-113. §.

21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a kitiltás szabályai. Btk. 52-57. §.

22. A sportrendezvények látogatásától való eltiltás, a kiutasítás és a közügyektől eltiltás szabályai. Btk. 58-62. §, 114-115. §.

23. A megrovás. A próbára bocsátás. Btk. 64-65. §, Btk. 116. §.

24. A jóvátételi munka és a pártfogó felügyelet. Btk. 67-69. §.

25. Az elkobzás, a vagyonelkobzás és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele. Btk. 72-77. §. 1/2008. Büntető jogegységi határozat, 2/2008. Büntető jogegységi határozat, BKv 69., BKv 78., BKv 95.

26. A büntetés célja, a büntetéskiszabás elvei. A büntetés enyhítésének szabályai. A büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetén. Btk. 79-80. §. Btk. 82-83. §.

27. A halmazati és az összbüntetés. Btk. 81. §, 93-96. §. Btk. 123. §.

28. Az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítása. Btk. 92.§, 125. §.

29. A különös, a többszörös és az erőszakos többszörös visszaesőkre, valamint a bűnszervezetben bűncselekményt elkövetőkre vonatkozó szigorúbb rendelkezések. Btk. 89-91. §. Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pont, 31. pont. BKv. 83.

30. A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése. Btk. 85-88. §. BKv 55.

31. A mentesítés formái, módjai. A kegyelem formái és anyagi jogi hatásai. Btk. 97-104. §. Btk. 126. §. 3/2003. Büntető jogegységi határozat.

32. A fiatalkorú fogalma, a fiatalkorúval szemben alkalmazható jogkövetkezmények célja. Btk. 105-106. §

33. A fiatalkorúval szemben kiszabható szabadságvesztés, és elzárás. A javítóintézeti nevelés. Btk. 109-111. §, 120. §. BKv. 60.

34. A katona büntetőjogi fogalma, büntethetőséget kizáró és megszüntető ok a katonai büntetőjogban. A katonai büntetések és a katonai mellékbüntetések. Btk. 127. §, Btk. 130-131. §., 135-140. §.

35. A fegyveresen és felfegyverkezve történő elkövetés

Btk. 459. § (1) bekezdés 5-6. pont. és a különös részi tényállások.

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ

36. Az emberölés, illetve annak elhatárolása a testi sértés megfelelő alakzataitól. Btk. 160. §, 3/2013. BJE.

37. Az emberölés minősített esetei és privilegizált esete. Btk. 160. § (2) bekezdés, 161. §

38. Az öngyilkosságra rábírással elkövetett emberölés és az öngyilkosságban közreműködés. A magzatelhajtás. Btk. 160. § (5) bekezdés, 162. §, 163. §.

39. A testi sértés. A maradandó fogyatékosság, illetve a súlyos egészségromlás megítélése. Btk. 164. §, BKv 10.

40. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. A gondozási kötelezettség elmulasztása, a segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás. A limitált veszélyeztetési szándék. Btk. 165-167. §, Btk. 239. §, 2/1999. Büntető jogegységi határozat, BKv 41.

41. A genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása. Az emberi test tiltott felhasználása és az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése. Btk. 174. -175. §., 218. §.

42. A kábítószer-kereskedelem. A kábítószer birtoklása. Btk. 176-180. §. 1/2007. Büntető jogegységi határozat. 5/1998. Büntető jogegységi határozat. Bkv. 57.

43. A kóros szenvedélykeltés. Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés. A teljesítményfokozó szerrel visszaélés. Az új pszichoaktív anyag és a tiltott teljesítményfokozó szer fogalma. Btk. 181. §, 184-185. §. 2005. évi XCV. törvény 1. § 37. pont.

44. Az egészségügyi termék hamisítása. Az ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés. Btk. 186. §, Btk. 189. §.

45. Az emberrablás és az emberrablás feljelentésének elmulasztása. A személyi szabadság megsértése. Btk. 190-191. §, 194. §.

46. Az emberkereskedelem. A kényszerítés, a kényszermunka, a gyermekmunka és a szexuális kényszerítés. Btk. 192. §, 193. §, 195. §, 196. §., 209. §.

47. A szexuális erőszak. A szexuális visszaélés. Btk. 197-198. §. BKv. 27.

48. A gyermekprostitúció kihasználása. A gyermekpornográfia. Btk. 203-204. §.

49. A kiskorú veszélyeztetése, a kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása. A kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, a családi jogállás megsértése. Btk. 208. §, 210. §, 211. §, 213. §.

50. A tartási kötelezettség elmulasztása. A kapcsolati erőszak. Btk. 212-212/A §.

51. A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése. Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése. A közösség tagja elleni erőszak és a közösség elleni uszítás. Btk. 215-217. §., 332. §.

52. A személyes adattal visszaélés, a közérdekű adattal visszaélés. Btk. 219-220. §. 3/2007. Büntető jogegységi határozat.

53. A magánlaksértés és a szabálysértési alakzata. A zaklatás. A kiszolgáltatott személy megalázása. Btk. 221-222. §, 225. §, 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 166. §.

54. A magántitok megsértése, a levéltitok megsértése. A magánindítvány. Btk. 223-224. §, 231. §.

55. A rágalmazás, a becsületsértés, és a kegyeletsértés. A valóság bizonyítása és a magánindítvány. A becsületsértés szabálysértési alakzata. A hatóságok, hivatalos személyek, a közszereplők sérelmére elkövetett rágalmazás és becsületsértés. Btk. 226-231. §, Szabs. tv. 180. §, 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, BKv. 71.

56. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény. Btk. 232. §

57. A vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése és a közúti veszélyeztetés. A limitált veszélyeztetési szándék.Btk. 233-234. §, BKv 41.

58. A közúti baleset okozása. A nem gépi meghajtású járművel okozott baleset megítélése. A közúti közlekedés szabályainak alapelvei. Btk. 235. §, 6/1998. Büntető jogegységi határozat.

59. Járművezetés ittas állapotban és a járművezetés bódult állapotban. Az ittas állapot fogalma. Az ittas vezetés szabálysértése. A járművezetés tiltott átengedésének bűncselekményi, illetve szabálysértési alakzata. Btk. 236-238. §., Szabs. tv. 217. §. és 220. §.

60. A környezetkárosítás. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése. Btk. 241. §., 248. §.

61. A természetkárosítás. Az orvvadászat és az orvhalászat. Az állatkínzás. Btk. 242-246. §.

62. A minősített adattal visszaélés. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekémény. Btk. 265-267. §.

63. A hamis vád, a hatóság félrevezetése, a mentő körülmény elhallgatása. Btk. 268-271. §., 281. §. 4/2004. Büntető jogegységi határozat.

64. A hamis tanúzás, a hamis tanúzásra felhívás, a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása, az igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés. Btk. 272-277. §., 280. §.

65. A kényszerítés hatósági eljárásban, a hatósági eljárás megzavarása, az ügyvédi visszaélés, a zugírászat és a zártörés. Btk. 278-279. §, 285-287. §.

66. A hivatali aktív és passzív vesztegetés. Btk. 293-294. §

67. A gazdasági, valamint a bírósági vagy hatósági eljárásban elkövetett aktív és passzív vesztegetés. A külföldi gazdálkodó szervezet fogalma. Btk. 290-292. §., 295- 296. §

68. A hivatalos személy és a külföldi hivatalos személy fogalma. A hivatali visszaélés és a közfeladati helyzettel visszaélés. Btk. 305-306. §., 459. § (1) bekezdés 11., és 13. pont.

69. A bántalmazás hivatalos eljárásban, illetve közfeladatot ellátó személy eljárásában. A kényszervallatás és a jogellenes fogvatartás. Btk. 302-304. §.

70. A hivatalos személy elleni bűncselekmények. A közfeladatot ellátó személyek köre. Btk. 310-313. §., 459. § (1) bekezdés 12. pont.

71. A terrorcselekmény. A terrorizmus feljelentésének elmulasztása, a terrorizmus finanszírozása. A terrorista csoport fogalma. Btk. 314-319. §.

72. A jármű hatalomba kerítése. A közveszély okozása, a közérdekű üzem működésének megzavarása. Btk. 320. §., 322-323. §., 459. §. (1) bekezdés 21. pont.

73. A bűnszervezet fogalma. A bűnszervezetben részvétel. Btk. 321. §., 459. §. (1) bekezdés 1. pont.

74. A robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, illetve a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés. Btk. 324-325. §.

75. A nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása. A nemzeti jelkép megsértése és az önkényuralmi jelkép használata. Btk. 333-335. §. 4/2013. (II. 21.) AB határozat.

76. A közveszéllyel fenyegetés, a garázdaság és a rendbontás. A garázdaság és a rendzavarás szabálysértése. Btk. 338-340. §. Szabs. tv. 169-170. §. 4/2007. Büntető jogegységi határozat. BKv. 34.

77. A közokirat-hamisítás és a biztonsági okmány hamisítása. A hamis magánokirat felhasználása és az okirattal visszaélés. Btk. 342-346. §. BKv. 36. 1/2000, 5/2000, 1/2004, 2/2004. Büntető jogegységi határozat.

78. Az egyedi azonosító jel meghamisítása, a gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása és a termőföld jogellenes megszerzése. Btk. 347-359. §.

 

 

79. Az egyesülési joggal visszaélés és a közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése. Az embercsempészés, a jogellenes tartózkodás elősegítése és a családi kapcsolatok létesítésével visszaélés. Btk. 351-355. §

80. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. 365-368. §. 2/1998. és 4/2002. Büntető jogegységi határozat.

81. A lopás, a jogtalan elsajátítás és a jármű önkényes elvétele. Btk. 370. §., 378. §., 380. §., BKv. 11., BKv. 37., BKv. 42., BKv. 43., 4/1998. Büntető jogegységi határozat.

82. A sikkasztás, a hűtlen kezelés és a hanyag kezelés. Btk. 372. §., 376-377. §. BKv. 29., BKv. 35., 1/2005. Büntető-polgári jogegységi határozat, 4/2003. Büntető jogegységi határozat.

83. A csalás, az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és a gazdasági csalás. Btk. 373-375. §. Bkv. 29., 3/2009. Büntető jogegységi határozat.

84. A rongálás. A bűncselekmények értékhatár szerinti minősülése. Egyes bűncselekmények értékhatára és szabálysértéséi alakzata. Btk. 459. § (6) bekezdés, 462. §., 371. §.

85. Az uzsora-bűncselekmény. Az orgazdaság és a bűnpártolás. Btk. 282. §., 379. §., Btk. 381. §., 4/2004. Büntető jogegységi határozat.

86. A bitorlás és a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése. Btk. 384-385. §.

87. A pénzhamisítás. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása, a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés. Btk. 389. §., 392-393. §., 459. §. (1) bekezdés 19. pont, 20. pont.

88. A társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés. A költségvetési csalás. A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása. Btk. 395-397. §.

89. A pénzmosás. Btk. 399-400. §.

90. A számvitel rendjének megsértése, a csődbűncselekmény és a gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása. Btk. 403-404. §., 409. §.

91. A rossz minőségű termék forgalomba hozatala. A versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban. Btk. 415. §., Btk. 420. §.

92. A tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények. Btk. 422-424. §.