Bv. 23. tétel

Az elzárás végrehajtása. Bv.tvr.122-125.§, 9/2002.(IV.9.) IM rendelet 89.§.

Bv.tvr.

Az elzárás végrehajtása

122. § (1) Az elzárás a bíróság jogerős határozata alapján hajtható végre.

(2) Az elzárást büntetésvégrehajtási intézetben hajtják végre.

(3) Az elzárás végrehajtására az 5. §, a 19-22. §, a 25. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontja, a 28. § a) pontja a rövid tartamú eltávozás kivételével, a 28. § b) és c) pontja, a 33. § (3)-(4) bekezdése, a 34. §, a 35. §, 36. § (1) bekezdés a)-b), d)-f) pontja, a 43. §, a 47. § és az 53/A. § irányadók azzal, hogy az elzárást töltőt megfelelően megilletik az elítélt részére biztosított jogosultságok.

(4) Az elzárás végrehajtása során el kell különíteni

a) az elzárást töltő elkövetőket az elítéltektől és az előzetesen letartóztatottaktól, azonban az elítéltekkel együtt dolgozhatnak,

b) a férfiakat a nőktől,

c) a fiatalkorúakat a felnőttkorúaktól.

122/A. § (1) Az elzárás végrehajtása alatt a katonákat a 122. § (4) bekezdésében előírtakon felül a többi elkövetőtől, továbbá a különböző állománycsoportú katonákat egymástól el kell különíteni.

(2) A katona elzárásának végrehajtására az 55. § rendelkezései megfelelően irányadók.

(3) E § alkalmazásában katona: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 28. § (1) bekezdésében meghatározott az a személy, akinek tényleges állományviszonya a vele szemben kiszabott elzárás végrehajtásának megkezdése vagy a végrehajtás alatt fennáll.

123. § (1) Az elzárást kimondó határozat jogerőre emelkedésekor szabadságvesztést töltő vagy előzetes letartóztatásban levő elkövetőn az elzárást a szabadságvesztés kitöltését, illetőleg az előzetes letartóztatás megszüntetését követően kell végrehajtani.

(2) Az elzárás nem hajtható végre, ha az elkövető az elzárást kimondó határozat jogerőre emelkedése után egy évet meghaladó időt tölt szabadságvesztésben vagy előzetes letartóztatásban.

124. § (1) Az elkövető köteles

a) az elzárást a büntetésvégrehajtási szervek által meghatározott helyen tölteni,

b) az elzárás végrehajtásának rendjét megtartani, a kapott utasításokat teljesíteni,

c) a büntetésvégrehajtási intézet tisztán tartását és ellátását szolgáló munkában díjazás nélkül, alkalomszerűen részt venni,

d) a tartására fordított összeget megfizetni,

e) az elzárás végrehajtása alatt okozott kárt megtéríteni (34. §).

 

(2) Az elkövető

a) a saját ruháját viselheti,

b) hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és a büntetésvégrehajtási intézet által jóváhagyott személyekkel levelezhet,

c) havonta legalább egy alkalommal fogadhat látogatót,

d) a külön jogszabályban meghatározott összeget a személyes szükségleteire használhatja fel,

e) csomagot kaphat,

f) a büntetésvégrehajtási intézetben a rendelkezésre álló közművelődési lehetőségeket igénybe veheti,

g) panasz, kérelem és jognyilatkozat előterjesztésére jogosult.

(3) Az elkövető a 36. § (5) bekezdése c) pontjának megfelelően jogosult nyilatkozatot tenni az 1986. évi II. törvény szerinti sajtótermékben, illetőleg az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő közzététellel. A nyilatkozattétel korlátozására és engedélyezésére a 36/C-36/E. § rendelkezései az irányadók.

(4) E § alkalmazásában a büntetés-végrehajtási intézet rendje és biztonsága alatt a fogvatartó intézet rendjét és biztonságát kell érteni.

125. § (1) Az elkövető a következő jutalmakban részesíthető:

a) dicséret,

b) a személyes szükségletekre fordítható összeg növelése,

c) pénzjutalom.

(2) Az elkövetővel szemben alkalmazható fenyítések:

a) feddés,

b) a személyes szükségletekre fordítható összeg csökkentése,

c) tíz napig terjedő magánelzárás; engedélyezhető, hogy az elkövető dolgozzék.

(3) Az elkövető munkáltatására a 44. § (2)-(3) bekezdése és a 45. § (1)-(4) bekezdése irányadó.

9/2002.Im.r.

Szabálysértés miatt alkalmazott jogkövetkezmény

89. § (1) Ha a bíróság a felmentő ítéletében a Be. 337. §-ának (1) bekezdése alapján szabálysértés miatt jogkövetkezményt alkalmaz, a határozat jogerős, eredeti bírói aláírással és végrehajthatósági záradékkal ellátott példányát, a végrehajtás végett az ügyben egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatóságnak, illetve rendőri szervnek küldi meg, amely a külön jogszabály szerint a határozat végrehajtása iránt intézkedik.

(2) Ha a bíróság a büntetőeljárás során lefoglalt dolognak szabálysértés miatt való elkobzását rendelte el, a határozatának jogerős, eredeti bírói aláírással és végrehajthatósági záradékkal ellátott egy példányát a bírósági bűnjelkezelőnek is megküldi.

(3) Ha a bíróság a szabálysértéssel kapcsolatban lefoglalt dolog kiadását, illetőleg az elkobzott dolognak más szerv részére való átadását vagy megsemmisítését rendelte el, határozatának jogerős, eredeti bírói aláírással és végrehajthatósági záradékkal ellátott példányát a bűnjelkezelőnek megküldi. A bíróság akkor is így jár el, ha a lefoglalt és kiadni rendelt dolgot már előzetesen értékesítették.