B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges.

Egyes tételeknél szükséges ezen túl

  • a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.),
  • a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII.. törvény (Bnytv.),
  • a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (Nbjt.),
  • az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény, valamint
  • a büntető ügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet
  • adott tételnél megjelölt rendelkezéseinek ismerete.

Az Alkotmánybíróság határozatai közül a részvizsga anyagát képezi a korábbi eljárási törvényhez kapcsolódó, de elvi jelentőséggel rendelkező alkotmánybírósági határozatok közül az 58/1995. (IX. 15.) AB határozat, a 67/1995. (XII. 7.) AB határozat, a 43/1998. (X. 9.) AB határozat, a 49/1998. (XI. 27.) AB határozat, az 5/1999. (III. 31.) AB határozat, a 17/2001. (VI. 1.) AB határozat, továbbá a 33/2001. (VII. 11.) AB határozat.

Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

A BÜNTETŐELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A Be. szerkezeti felépítése, a büntetőeljárás szakaszai, az alap-eljárási modell és a külön eljárások rendszere.

2. A törvény területi és időbeli hatálya, a hivatalból való eljárás, a büntetőeljárás megindítása, akadályai és a büntetőjogi felelősség önálló elbírálása. Be. 6. §, 10-11. §

3. Az eljárási feladatok megoszlása, a vádelv. Be. 1-2. §, 257. § (1) bekezdés, 14/2002. (III. 20.) AB határozat, BKv 1., BKv. 101/2012.

4. Az ártatlanság vélelme, a bizonyítási teher, az önvádra kötelezés tilalma, jog a bíróság eljárásához. Be. 3-4. §, 7-8. §

5. A bíróság feladata, az eljáró bíróságok és ezek összetétele. Be. 12-14. §

6. A bíróságok hatásköre és illetékessége, az eljáró bíróság kijelölése. Be. 15-20/A. §

7. A bíró, a bíróság és a bírósági alkalmazott kizárása. Be. 21-27. §, BKv 86.

8. Az ügyész feladata, a kizárólagos ügyészségi nyomozás hatáskörébe tartozó bűncselekmények, az ügyészség hatásköre és illetékessége. Be. 28-30. §

9. Az ügyész és a nyomozó hatóság tagjának kizárása. Be. 31.-34. §, 38-41. §

10. A nyomozó hatóságok feladata, a nyomozó hatóságok hatásköre és illetékessége. Be. 35-37. §

11. A terhelt, a terhelt jogai, a védelem joga, az anyanyelv használata, a személyes költségmentesség, a fogva lévő terhelt jogállása. Be. 5.§, 9. §, 43. § , 74. § (3)-(4) bekezdés, 135. § (3) bekezdés, BKv 21.

12. A védő feladata, több védő az eljárásban. A védő kizárása, a kötelező védelem esetei. Be. 44-46. §, 135. § (4) bekezdés, 242. § BKv 91.

13. A védő meghatalmazása és kirendelése, a helyettes védő állítása. Be. 47-49. §, 50. § (1) bekezdés e) és f) pont

14. A sértett, a magánvádló, a magánfél és az egyéb érdekeltek. A képviselők és a segítők. A polgári jogi igény érvényesítése a büntetőeljárásban. Be. 51-52. §, 54-59. §,BKv 7.,BKv 12., BKv 23.,

15. A pótmagánvádlóra és képviselőjére vonatkozó rendelkezések. Be. 53. §, 56. § (4) bekezdés, 199. § (2) bekezdés, 229-233. §, 236. §, 312. §, 343-344. §, 42/2005. (XI. 14.) AB határozat 5/2009. Büntető jogegységi határozat, BKv. 90.

16. Az eljárási cselekmények fogalma, általános szabályai, intézkedés a bűnözés megelőzésére és más eljárás kezdeményezésére, a határidő, a határnap, az időköz, az igazolás, soron kívüli eljárás. Be. 60-66. §

17. Az idézés, az értesítés, a mulasztás következményei, a kézbesítés. Be. 67-70. § 70/A.§

18. Az iratok kezelésének, másolásának, megismerésének szabályai. Felvilágosítás-adás és a nyilvánosság tájékoztatása. Be. 70/B-70/C. §, 71/A. §,71/B. §, 74/A-B. §, 186. §, 193. §,

19. A megkeresések, intézkedés ismeretlen személy, ismeretlen helyen tartózkodó személy és ismeretlen helyen lévő tárgy felkutatására. Be. 71. §, 73. § és 73/A. §

20. A bűnügyi nyilvántartási rendszer általános szabályai. Bnytv. 1-34. §

21. A bizonyítás tárgya, a bizonyítás eszközei, a bizonyítás törvényessége és a bizonyítékok értékelése. Be. 75-78. §

22. A tanúvallomás. Be. 79-88. §, 181. §, BKv 9., BKv 68. 5/2009 Büntető jogegységi határozat

23. A tanúvédelem eljárási jogi eszközei. Be. 95-98/A. §

24. A szakértő, a szakértő alkalmazása, a szakértői vizsgálat, közreműködési kötelezettség a szakértő eljárása során. A szaktanácsadó. Be. 99-106. §, 182. §, BKv 72

25. A szakvélemény, a szakértő meghallgatása, más szakértő kirendelése. Az elmeállapot megfigyelése. Be. 107-112. § 125.§

26. A pártfogó felügyelői vélemény. Be. 114/A. §

27. A terhelt vallomása. Be. 117-118. §, 179-180. §,

28. A tárgyi bizonyítási eszköz és az okirat, a szemle, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás, és a szembesítés. Be. 115-116. §, 119-124. §

29. Az őrizetbe vétel. Be. 126-128. §

30. Az előzetes letartóztatás okai, elrendelése, tartama (meghosszabbítása, fenntartása, felülvizsgálata) és megszüntetése. Be. 129.§-134.§, 136. §, 269. §, BKv 52., BKv 94.

31. A lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet. Távoltartás. Be. 137-139. §, BKv. 99.

32. Az ideiglenes kényszergyógykezelés. Be. 140-145. §

33. Az óvadék. Be. 147-148. §

34. A házkutatás és a motozás. Be. 149-150. §, BKv. 96.

35. A lefoglalás. Számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés. Be. 151-157. §, 158/A. §

36.  Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele Be. 158/B-158/D. §

37. A zár alá vétel és a biztosítási intézkedés. Be. 159-160. §, 2/2008. és a 4/2009. Büntető jogegységi határozat

38. A rendbírság, az elővezetés és a testi kényszer alkalmazása. Be. 161-163. §

A NYOMOZÁS, A VÁDEMELÉS ÉS A NEMZETKÖZI BŰNÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

39. A nyomozás általános szabályai, a feljelentés, a feljelentés kiegészítése és a magánindítvány. A feljelentés elutasítása. Be. 164-165. §, 170-174. §, 554/I.§ BKv 7.

40. A nyomozás határideje, nyomozási cselekmény elvégzése határozat nélkül, a nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége. Be. 176-178/B. §

41. Alakiságok a nyomozás során. Be. 166-169. §, 183. §

42. A rendőrség működésének általános szabályai, az intézkedési kötelezettség, az arányosság követelménye, a rendőrség segítségnyújtási kötelezettsége. Rtv. 11-20. §, 24-28. §,

43. A rendőri intézkedések. Rtv. 29-46/E. §,

44. A rendőri kényszerítő eszközök. Rtv. 47-62. §,

45. Jelenlét a nyomozási cselekményeknél. Be. 184-186. §

46. A nyomozás felfüggesztése és megszüntetése. Be. 188-192/A. §

47. Jogorvoslat a nyomozás során. Be. 195-199. §

48. A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés fogalma, feltételei, a bírói engedély. Be. 200-203. §

49. A titkos adatszerzés végrehajtása, eredményének megismerése és felhasználása. A titkos információgyűjtés eredményének felhasználása. Be. 204-206/A. §, BKv 74.

50. A nyomozási bíró feladata, eljárásának általános szabályai. Be. 207-211. §, 214-215. §, BKv. 93.

51. Bizonyítás a nyomozási bíró előtt. Be. 212-213. §

52. Az ügyész teendői a nyomozás befejezését követően. Be. 216. §

53. A vádemelés. A közvetítői eljárás. Be. 217-221. §, 221/A §, BKv. 3., BKv 67. 6/2009. Büntető jogegységi határozat

54. A vádemelés elhalasztása, magatartási szabályok a vádemelés elhalasztása esetén. Be. 222-227. §

55. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény elvei. A büntetőeljárás átadása és átvétele, feljelentés külföldi államnál. Az eljárási jogsegély. Nbjt. I., III. és V. fejezet

56. A külföldi ítélet érvénye, és a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának átvétele-átadása. Nbjt. IV. fejezet 1-3 cím, 2012. évi CLXXX. törvény VIII. fejezete 1/2010. Büntető jogegységi határozat

57. A kiadatás. Az európai elfogatóparancs és az átadás. Nbjt. II. fejezet, 2012. évi CLXXX. tv.I-III. fejezete

A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

58. A bíróság eljárásának formái, a tárgyalás nyilvánossága, a tárgyaláson résztvevő személyek. Be. 234-242. §

59. A tárgyalás vezetése, rendjének fenntartása, tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján. Be.244-249. §

60. A jegyzőkönyvezés szabályai. Be. 250-255. §, BKv 64.

61. A bíróság határozatai. Kifogás az eljárás elhúzódása miatt. Be. 257-262/B. §, BKv 61.

62. A tárgyalás előkészítése: a vádirat közlése, az előkészítő ülés és a tárgyalás kitűzése. Be. 263. §, 272. §, 278-279. §, BKv 92.

63. Az áttétel, az egyesítés, az elkülönítés, az eljárás felfüggesztése és megszüntetése, intézkedés eljárási cselekmény elvégzése iránt, a vádtól eltérő minősítés megállapítása. Be. 264-268. §, 270. §, 273-277. §

64. A tárgyalás megnyitása és megkezdése, a tárgyalás folytonossága. Be. 281-284. §, 287. §, BKv 75.

65. A bizonyítás az első fokú tárgyaláson. Be. 285-286. §, 288-306. §, 303. §, 320. §,

66. A vád módosítása, kiterjesztése és elejtése. Be. 310-311. §

67. A perbeszédek és az utolsó szó joga. Be. 314-319. §

68. A tanácskozás, a szavazás, a határozathozatal és a határozat kihirdetése. Be. 256. §, 321-322. §

69. A jogorvoslati nyilatkozatok, a fellebbezés bejelentése, a tárgyalás berekesztése. Be. 323. §, 325-328. §

70. Az ügydöntő határozatok, döntések járulékos kérdésekben. Be. 329-337. §, BKv 81.

71. A bűnügyi költség és viselése. Be. 74. §, 226/A. §, 338-340. §, 344.§, 381. §, 429. §, 438. §

72. A fellebbezési jog, a fellebbezésre jogosultak. A végzés elleni fellebbezés. Be. 323-325. §, 346-347. §

73. A felülbírálat terjedelme, a tényálláshoz kötöttség, a megalapozatlanság és kiküszöbölése. Be. 348-353. §, 376. §

74. A súlyosítási tilalom. Be. 354-355. § BKv. 32., BKv 76.

75. A fellebbezés elintézésének alaki szabályai. Be. 341. §, 356-359. §, BKv 66.

76. Bizonyítás, tanácsülés, nyilvános ülés, tárgyalás a másodfokú bírósági eljárásban. Be. 353. §, 360-366. §

77. Az első fokú ítélet helybenhagyása és megváltoztatása. Be. 371-372. §, BKv 16.

78. Az első fokú ítélet hatályon kívül helyezése. Abszolút és relatív hatályon kívül helyezési okok. Az első fokú bíróság ítéletének korlátozott felülbírálata. Be. 373-379. §, BKv 65.

79. A másodfokú eljárás során hozott nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés. Be. 382-384. §

80. A harmadfokú bírósági eljárás általános szabályai, terjedelme, határozatai és a megismételt eljárás általános rendelkezései. Be. 385-403. §, BKv 62. BKv. 63., BKv 73.

81. A perújítás okai, a perújítási indítvány. Be.408-410. §, BKv 33., BKv 77., 3/2008. Büntető jogegységi határozat, 6/2009. Büntető jogegységi határozat

82. A perújítási eljárás. Be. 411-415. §, BKv. 89.

83. A felülvizsgálat okai. Be. 416. §, 3/2006. Büntető jogegységi határozat

84. A felülvizsgálati indítvány és előterjesztése. Be. 417-418.§ § BKv. 77., BKv 80., 3/2005. Büntető jogegységi határozat

85. A felülvizsgálati eljárás szabályai. Be. 419-425. §

86. A felülvizsgálati eljárás során hozható határozatok. Be. 426-429. §

87. Jogorvoslat a törvényesség érdekében. Be. 430-438. §

88. A jogegységi eljárás feltételei, az indítványozók köre, az eljárás menete. Be. 439. §, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 34-44. §

89. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás sajátosságai, a fiatalkorúak bírósága, a törvényes képviselő, a bizonyítási eszközök. Be. 446-453. §

90. Kényszerintézkedések a fiatalkorúval szemben, az előzetes letartóztatás, a vádemelés elhalasztása és a közvetítői eljárás, a tárgyalás, a javítóintézeti neveléssel kapcsolatos rendelkezések. Be. 454-468. §

91. A katonai büntetőeljárás hatálya, a bíróság összetétele, a katonai ügyész. Be. 470-477. § BKv. 51.

92. Kényszerintézkedések a katonával szemben, tanúvédelem, a védekezés jogának biztosítása. A nyomozási bíró. Be. 478-484. §, 486. §

93. A magánvádló, a viszonvád, az ügyész a magánvádas eljárásban. Be. 494-498. §, 510. §, BKv 6.

94. A személyes meghallgatás és a tárgyalás a magánvádas eljárásban. Be. 502-509. §, BKv 14., BKv 59.

95. A bíróság elé állítás feltételei, eltérések az általános eljárástól. Be. 516. §-525. §, BKv 58.

96. A távollévő terhelttel szembeni eljárás feltétele, bírósági eljárás az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben, a külföldön tartózkodó terhelt elleni eljárás. Be. 526-532. §, 1/2013. Büntető jogegységi határozat

97. A tárgyalásról lemondás feltételei, az ügyész eljárása. Be. 533-540. §

98. A tárgyalásról lemondás alapján folytatott bírósági eljárás. Be. 541-542/C. §

99. A tárgyalás mellőzéses eljárás feltételei, a végzésben alkalmazható joghátrányok. Be. 543-547. §

100. A tárgyalás tartása iránti kérelem, a tárgyalás és a határozatok szabályai. Be. 548-550. §, BKv. 100/2012.

101. Eljárás mentességet élvező személyek ügyében. Be. 551-554. §

102. Kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályai. Be. 554/A. §-554/N.§ 166/2011. (XII.20.) AB határozat, BKv. 97.

103. A vagyon-visszaszerzési eljárás Be. 554/P-554/R. §

104. A különleges eljárások általános szabályai és az egyes különleges eljárások Be. 555-564. §, 567-568/A. §, 572-576.§

105. A kényszergyógykezelés felülvizsgálata. Be. 566. §, BKv 30., 1/2011. Büntető jogegységi határozat

106. Az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére, illetőleg a lefoglalt dologról történő rendelkezésre irányuló különleges eljárások Be. 569-571. §

107. A mentesítésre irányuló különleges eljárások. Be. 565. §, 577. §

108. A kártalanítás és a visszatérítés szabályai. Be. 580-585. §

109. A biztosíték. Be. 586-587. §

110. A kegyelmi eljárás. Be. 597-599. §, 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 105-109. §