Bv. 21. tétel

A javítóintézeti nevelés végrehajtása. Btk. 118.§, Bv.tvr. 15-16.§, 105-112/A.§, 9/2002.(IV.9.)IM rendelet 128-133.§, 30/1997.(X.11.) NM rendelet.

Btk.

A javítóintézeti nevelés

118. § (1) Javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érdekében intézeti elhelyezése szükséges.

(2) A javítóintézeti nevelés tartama egy évtől három évig terjedhet.

(3) A bíróság azt, aki a javítóintézetben legalább egy évet eltöltött, ideiglenesen elbocsátja az intézetből, ha a kiszabott javítóintézeti nevelés felét már letöltötte és alaposan feltehető, hogy az intézkedés célja további javítóintézeti nevelés nélkül is elérhető. Az ideiglenes elbocsátás tartama azonos a javítóintézeti nevelés hátralevő részével, de legalább egy év.

 

(4) A bíróság az ideiglenes elbocsátást megszünteti, ha a fiatalkorút az ideiglenes elbocsátás alatt elkövetett bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélik vagy javítóintézeti nevelését rendelik el. Ha a fiatalkorúval szemben a bíróság más büntetést szab ki vagy intézkedést alkalmaz, illetve a fiatalkorú a pártfogó felügyelet szabályait megszegi, a bíróság az ideiglenes elbocsátást megszüntetheti.

(5) Az ideiglenes elbocsátás megszüntetése esetén az ideiglenes elbocsátáson töltött idő a javítóintézeti nevelésbe nem számítható be.

(6) Azt, aki a tizenkilencedik életévét betöltötte, a javítóintézetből el kell bocsátani.

Bv.tvr.

Elbocsátás a javítóintézetből és az ideiglenes elbocsátás megszüntetése

15. § (1) A javítóintézetből ideiglenes elbocsátásra [Btk. 118. § (3) bekezdés] a 8. §, a javítóintézetből ideiglenes elbocsátás megszüntetésének a magatartási szabályok megszegése miatt történő elrendelésére a 9. § rendelkezéseit kell – a (2)-(4) bekezdésekben szabályozott eltérésekkel – értelemszerűen alkalmazni.

(2) A javítóintézetből ideiglenes elbocsátásra az intézeti tanács tesz előterjesztést a büntetésvégrehajtási bírónak.

(3)

(4) A javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás megszüntetése iránti eljárásban felmerült bűnügyi költséget az állam viseli, ha a büntetés-végrehajtási bíró a javítóintézetből ideiglenes elbocsátást nem szünteti meg.

A tanulmányok folytatása a javítóintézetben

16. § A tanulmányoknak a javítóintézetben folytatásáról [Btk. 118. § (4) bek.] az intézet igazgatójának előterjesztése alapján a büntetésvégrehajtási bíró határoz.

A javítóintézeti nevelés végrehajtása

105. § (1) A javítóintézeti nevelés végrehajtásának feladata a fiatalkorú nevelése, oktatása és szakmai képzése által annak elősegítése, hogy helyes irányban fejlődjék és a társadalom hasznos tagjává váljék.

(2) A javítóintézet az oktatásért felelős miniszter felügyelete és közvetlen irányítása alatt álló nevelőintézet. Az intézet rendtartását az oktatásért felelős miniszter a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel egyetértésben állapítja meg. A javítóintézeti neveléssel kapcsolatos bírósági határozatok végrehajtását illetően a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter – az oktatásért felelős miniszter általános felügyeleti jogát nem érintve – szakfelügyeletet gyakorol.

(3) A fiatalkorú neveléséhez és a társadalomba való beilleszkedésének elősegítéséhez igénybe kell venni a gyámhatóságnak, a pártfogó felügyelőnek, az erre szakosodott szociális, karitatív és öntevékeny szervezeteknek, valamint a fiatalkorú szülőjének, gyámjának vagy más hozzátartozójának a közreműködését.

106. § (1)

(2) A javítóintézeti nevelés végrehajtását

a) a bíróság felfüggesztheti, illetve elhalaszthatja,

b) a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter félbeszakíthatja.

107. § (1) A javítóintézeti nevelés végrehajtása során el kell különíteni a fiúkat a lányoktól. A fiatalkorúak életkoruk, továbbá egészségügyi és nevelési szempontok szerint csoportosíthatók.

(2) Különös gondot kell fordítani a gyógypedagógiai nevelésre szoruló és a személyiségzavarban szenvedő fiatalkorúak gyógyítására, sajátos nevelésére és oktatására.

108. § (1) A javítóintézeti nevelés végrehajtása során gondoskodni kell a fiatalkorú megfelelő elhelyezéséről, felügyeletéről, élelmezéséről, ruházatáról és egészségügyi ellátásáról; biztosítani kell a korszerű oktatás és nevelés, a közösségi élet, a művelődés és a sportolás feltételeit.

(2) A javítóintézeti nevelés megkezdéséről az intézet igazgatója haladéktalanul értesíti a fiatalkorú törvényes képviselőjét.

(3) A javítóintézeti nevelés végrehajtása alatt a törvényes képviselő gondozási és nevelési joga szünetel, ez a jog az intézet igazgatóját illeti meg.

(4) A fiatalkorú a külvilággal való kapcsolata érdekében kimenőre, eltávozásra és szabadságra mehet. Ennek részletes szabályait az intézeti rendtartás állapítja meg.

(5) A javítóintézet, a végrehajtás rendjének és biztonságának megőrzése érdekében és a kapcsolattartó személyazonosságának a látogatás alkalmából történő megállapítása céljából – a kapcsolattartóként megjelölt személy hozzájárulásával – nyilvántartja mindazoknak a személyeknek a személyes adatait, akikkel a fiatalkorú kapcsolatot tart fenn (a továbbiakban: kapcsolattartó). A kapcsolattartók nyilvántartása kiterjed a kapcsolattartó

a) családi és utónevére,

b) lakcímére (székhelyére),

c) telefonszámára, és

d) kapcsolattartói minőségére.

109. § (1) A fiatalkorú jogosult:

a) az életkori szükségleteihez igazodó ellátásra, gondozásra és felügyeletre;

b) egészségügyi és mentálhigiénés ellátásra;

c) az intézetbe való befogadásakor a jogainak és a kötelességeinek megismerésére;

d) a hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és az intézet által engedélyezett személyekkel való levelezésre, a levelek gyakorisága és terjedelme nem korlátozott;

e) az intézet rendje szerint látogató fogadására;

f) csomagküldeményre, a csomag tartalma ellenőrizhető;

g) vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztására, annak kinyilvánítására és gyakorlására;

h) iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli oktatásra és képzésre;

i) munkájának a mennyiségnek és a minőségnek megfelelő díjazására;

j) az érdeklődésének megfelelő szabadidő-foglalkozásokon való részvételre, az intézet művelődési és sportolási lehetőségeinek igénybevételére;

k) véleményének szabad nyilvánítására, a személyét érintő kérdésekben meghallgatásra és tájékoztatásra;

l) az intézetben és az intézettől független szervhez közérdekű bejelentés, panasz és kérelem előterjesztésére.

(2) A fiatalkorú köteles – különösen –

a) az intézetben az igazgató által kijelölt csoportban nevelkedni;

b) az intézet elhagyásához engedélyt kérni;

c) az általános iskolai tanulmányait a tanköteles koron túl is folytatni;

d) az eredményes nevelése érdekében az intézet dolgozóival együttműködni;

e) az intézet rendjét megtartani.

(3) A fiatalkorúnak a (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli kötelességeit, a jutalmazás és a fegyelmi felelősségre vonás szabályait a fiatalkorú életkorához, egészségi állapotához és szocializációs szintjéhez igazodva az intézeti rendtartás állapítja meg.

110. § (1) Az intézet igazgatója az intézeti tanács javaslatára zárt jellegű intézeti részlegbe helyezheti a fiatalkorút, ha a javítóintézet rendjét ismételten és súlyosan megsértette.

(2) A zárt jellegű intézeti részlegben elhelyezést meg kell szüntetni, ha a fiatalkorú magatartására figyelemmel a javítóintézeti nevelés szigorúbb végrehajtására már nincs szükség.

111. § (1) Az intézet igazgatója engedélyezheti, hogy a fiatalkorú tartósan az intézeten kívül töltse azt az időt, amely tanulmányainak folytatásához, illetve a munkavégzéséhez szükséges. A fiatalkorú az intézeten kívül töltött idő alatt is köteles az előírt szabályokat megtartani.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott engedélyt az intézet igazgatója visszavonhatja, ha a fiatalkorú az előírt szabályokat megszegi.

112. § (1) A fiatalkorút az intézetből ideiglenesen el kell bocsátani, ha a javítóintézeti nevelés alatti magatartására tekintettel alaposan feltehető, hogy a helyes irányú fejlődése átmeneti gondozás nélkül is elérhető. A bíróság az ideiglenes elbocsátással egyidejűleg a fiatalkorút pártfogó felügyelet alá helyezi (Btk. 119. §).

(2) Az ideiglenes elbocsátás véglegessé válik, ha a fiatalkorú annak tartama alatt betölti a tizenkilencedik életévét.

(3) Ha a fiatalkorú a tizenkilencedik életévét betöltötte, az intézet igazgatója a javítóintézetből elbocsátja.

112/A. § (1) A javítóintézet a fiatalkorú ideiglenes elbocsátásának várható időpontjáról értesíti a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelőt, és a pártfogó felügyelővel együttműködve előkészíti  az ideiglenes elbocsátást.

 

(2) Az ideiglenes elbocsátás előkészítése során

a) felkészíti a fiatalkorú családját, gondozóját a visszafogadásra, illetve, ha a családba való visszatérés nem lehetséges, megfelelő lakhatási lehetőségről gondoskodik,

b) megkísérli megteremteni a lehetőségét annak, hogy a fiatalkorú folytassa tanulmányait, vagy munkába álljon.

(3) A javítóintézetből ideiglenesen elbocsátott fiatalkorú utógondozását elsősorban a pártfogó felügyelő végzi. A javítóintézet látja el az ideiglenesen elbocsátott fiatalkorú utógondozását, ha a fiatalkorú a tanulmányainak befejezése vagy más ok miatt a javítóintézet utógondozó részlegén marad.

9/2002.Im.r.

A JAVÍTÓINTÉZETI NEVELÉS VÉGREHAJTÁSA

128. § (1) A javítóintézeti nevelés elrendeléséről a bíróság két példányban értesítőlapot állít ki.

(2) Az értesítőlap a 3. §-ban írtakon túlmenően tartalmazza

a) a befogadó javítóintézet megjelölését és a javítóintézetbe szállítás módját,

b) az intézkedés esetleges felfüggesztésére, elhalasztására vonatkozó rendelkezést,

c) a határozat jogerejét,

d) bírói rendelvényt a javítóintézet igazgatójának a javítóintézeti nevelés végrehajtására.

(3) Ha a jogerősen javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorú az előzetes fogva tartásban töltött idővel az elrendelt javítóintézeti nevelést letöltötte, a bíróság értesítőlapot nem állít ki, de határozatát tájékoztatásul megküldi az illetékes szociális és gyámhivatalnak az esetleges szükséges intézkedések megtétele érdekében.

 

129. § (1) Javítóintézeti nevelés elrendelése esetén a bíróság haladéktalanul intézkedik, hogy a fiatalkorút szállítsák a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által működtetett és a javítóintézetek rendtartásáról szóló külön jogszabály szerint illetékes javítóintézetébe.

(2) A fiatalkorúnak az intézetbe szállításáról

a) a bíróság megkeresése alapján a rendőrség,

b) ha a fiatalkorú előzetes letartóztatását a bíróság bv. intézetben rendelte végrehajtani, a bv. intézet,

c) a bíróság megbízása alapján, a bíróság által megjelölt határidőn – legfeljebb nyolc napon – belül, halasztás vagy a végrehajtás felfüggesztésének engedélyezése esetén a halasztás lejáratát, illetve a jogerős határozat kézhezvételét követő napon a törvényes képviselő gondoskodik.

(3) Ha a javítóintézet tájékoztatása szerint a fiatalkorút a megjelölt időpontban a törvényes képviselő nem szállította be, az elsőfokú bíróság a rendőrség útján gondoskodik a fiatalkorú beszállításáról.

130. § (1) A bíróság a 129. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában megjelölt esetekben az értesítőlap egy példányát, valamint a környezettanulmány, az iskolai bizonyítvány, az iskolai vagy munkahelyi jellemzés, a szakértői vélemény és az orvosi bizonyítvány másodpéldányát vagy fénymásolatát a fiatalkorút beszállító személynek adja át, illetve a fiatalkorút beszállító hatóságnak küldi meg.

(2) A 129. § (2) bekezdésének c) pontja esetében a bíróság az értesítőlap egyik példányát – zárt borítékban – a törvényes képviselőnek adja át.

(3) A bíróság az értesítőlap másik példányát – a (2) bekezdés esetében, az (1) bekezdésben megjelölt iratokkal együtt – a 129. § (1) bekezdésében megjelölt javítóintézetnek haladéktalanul megküldi, ennek megtörténtét az iratborítón feltünteti.

Ideiglenes elbocsátás a javítóintézetből

131. § (1) A feltételes szabadságra bocsátás szabályait a javítóintézetből ideiglenes elbocsátásra a következő eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni.

 

(2) A bv. bíró a meghallgatás időpontjáról értesíti a javítóintézet igazgatóját, a fiatalkorú törvényes képviselőjét, az elítélt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot és az ügyészt.

(3) A bv. bíró a végzésének három példányát átadja a javítóintézetnek.

A javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás megszüntetése

132. § (1) A feltételes szabadság megszüntetésének szabályait a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátásra a következő eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni.

 

(2) A bv. bíró a meghallgatásról a fiatalkorú törvényes képviselőjét és az elítélt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot is értesíti.

(3) Ha a határozat meghozatalának időpontjáig a fiatalkorú a tizenkilencedik életévét betöltötte, a bv. bíró az eljárást megszünteti.

(4) A bv. bíró jogerős határozatát a fiatalkorú lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak és annak az intézetnek küldi meg, ahol a javítóintézeti nevelést végrehajtják.

133. § (1) Ha a bv. bíró a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátást megszüntette, a fiatalkorúnak a javítóintézetbe történő szállítása iránt a végzésének megküldésével értesíti a fiatalkorú törvényes képviselőjét.

(2) Ha a javítóintézet tájékoztatása szerint a fiatalkorút a megjelölt időpontban a törvényes képviselő nem szállította be, a bv. bíró a rendőrség útján gondoskodik a fiatalkorúnak a javítóintézetbe beszállításáról.