Bv. 18. tétel

A pártfogó felügyelet végrehajtása, a pártfogó felügyelői vélemény. A pártfogó felügyelő feladatai, a pártfogolt kötelességei. Btk.82.§, Bv.tvr.13.§, 92-96.§, 102/A.§, 9/2002.(IV.9.)IM rendelet 115-122.§, 124-125/A.§, 17/2003.(VI.24.) IM rendelet 2-6.§, 20-26.§.

Btk.

A pártfogó felügyelet

82. § (1) Pártfogó felügyelet rendelhető el

a) a vádemelés elhalasztásának tartamára,

b) a feltételes szabadság tartamára,

c) a próbára bocsátás próbaidejére,

d) a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejére,

ha annak eredményes elteltéhez az elkövető rendszeres figyelemmel kísérése szükséges.

(2) Pártfogó felügyelet alatt áll az a visszaeső, akit feltételes szabadságra bocsátottak, próbára bocsátottak, vagy akivel szemben a szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztették. Kiutasítás mellett pártfogó felügyelet elrendelésének nincs helye.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott pártfogó felügyelet tartama azonos a feltételes szabadság, a próbaidő, illetve a vádemelés elhalasztásának tartamával, de legfeljebb öt év. A (2) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve a pártfogó felügyelő a pártfogó felügyelet fele részének, de legalább két év eltelte után pártfogó felügyelői véleményében javasolhatja a pártfogó felügyelet megszüntetését, ha annak szükségessége már nem áll fenn.

(4) A pártfogó felügyelet alatt álló személy köteles a jogszabályban és határozatban előírt magatartási szabályokat megtartani, a pártfogó felügyelővel rendszeres kapcsolatot tartani, és részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadni.

(5) A bíróság, illetve vádemelés elhalasztása esetén az ügyész határozatában a pártfogó felügyelet céljának elősegítése érdekében külön magatartási szabályként kötelezettségeket és tilalmakat írhat elő. A bíróság, illetve az ügyész elrendelheti, hogy a pártfogolt

a) a bűncselekmény elkövetésében részt vett, meghatározott személlyel ne tartson kapcsolatot;

b) a bűncselekmény sértettjétől, illetőleg annak lakásától, munkahelyétől vagy attól a nevelési-oktatási intézménytől, ahová a sértett jár, tartsa távol magát;

c) meghatározott jellegű nyilvános helyeket és nyilvános rendezvényeket, továbbá meghatározott közterületeket ne látogasson,

d) nyilvános helyen ne fogyasszon szeszes italt;

e) meghatározott helyen és időközönként, meghatározott szervnél vagy személynél jelentkezzék;

f) vegye fel a kapcsolatot az állami foglalkoztatási szervvel, vagy az önkormányzatnál közmunkára jelentkezzen be;

g) meghatározott tanulmányokat folytasson;

h) – hozzájárulása esetén – meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak vesse alá magát.

(6) A bíróság, illetve az ügyész az (5) bekezdésben felsorolt magatartási szabályokon kívül más magatartási szabályokat is előírhat, különös tekintettel a bűncselekmény jellegére, az okozott kárra és az elkövető társadalmi beilleszkedésének esélyeire.

Bv.tvr.

A pártfogó felügyelettel kapcsolatos eljárás

13. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet a pártfogó felügyeletnek a feltételes szabadságra bocsátáskor való elrendelése [Btk. 48. § (3) bek.] iránt a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége előtt tesz előterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak.

(2) A pártfogó felügyelet megszüntetése valamint a bíróság határozatában előírt magatartási szabályok megváltoztatása iránt a pártfogó felügyelő tesz javaslatot a pártfogó működési helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak. A magatartási szabályok megváltoztatása iránti javaslatnak a pártfogolt kérelme alapján is helye van.

A pártfogó felügyelet végrehajtása

92. § (1) A pártfogó felügyelet célja, hogy az elkövető ellenőrzésével és irányításával elősegítse annak megakadályozását, hogy ismételten bűncselekményt kövessen el, és segítséget nyújtson a társadalomba való beilleszkedéséhez, az ehhez szükséges szociális feltételek megteremtéséhez.

(2) A pártfogoltat megilletik azok a jogok, amelyeket a IX. fejezet az utógondozottnak biztosít.

93. §

94. § (1) A pártfogó felügyeletet a pártfogó felügyelői szolgálat hajtja végre.

(2) A pártfogó felügyelet végrehajtásában a rendőrség közreműködik és közbiztonsági szempontból ellenőrzi a pártfogolt magatartását. A rendőrség közreműködése során

– a pártfogó felügyelet végrehajtása körében teljesíti a pártfogó felügyelői szolgálat megkereséseit,

– ellenőrzi egyes magatartási szabályok [Btk. 82. § (5) bek. a)-d) pont] megtartását,

– javasolhatja az előírt magatartási szabályoknak a módosítását (100. §),

– tájékoztatja a pártfogó felügyelői szolgálatot a pártfogolt ellenőrzése során szerzett tapasztalatairól,

– segíti a pártfogó felügyelő munkáját.

(3) A pártfogó felügyelet végrehajtásában a helyi önkormányzatok, a munkáltatók, a karitatív és öntevékeny szervezetek közreműködnek.

(4) A pártfogó felügyelet végrehajtásában közreműködő szervek munkáját az állampolgárok segítik és támogatják.

95. § (1)

(2) A pártfogó felügyelő:

a) a fiatalkorú terheltekről környezettanulmányt készít,

b) ellátja a pártfogó felügyelet végrehajtásával járó teendőket,

c) a pártfogó felügyelet végrehajtásáról pártfogoltanként pártfogó felügyeleti tervet készít,

d) összehangolja a pártfogó felügyelet végrehajtásában közreműködő szervek és szervezetek tevékenységét,

e) a magatartási szabályok meghatározása és a bíróság döntésének megalapozása érdekében pártfogó felügyelői véleményt készít.

96. § A pártfogolt köteles:

a) a pártfogó felügyeletet elrendelő határozat jogerőre emelkedése, illetve a szabadságvesztésből szabadulása után a jogszabályban meghatározott időben az állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon és a pártfogó felügyelőnél jelentkezni;

b) ha munkaképes – a jogszabályban meghatározott kivétellel, a lehetőségekhez képest – munkaviszonyba állni, vagy egyéb kereső foglalkozást folytatni;

c) a munkahelyének és a lakóhelyének megváltoztatására irányuló szándékát a pártfogó felügyelőnek előzetesen bejelenteni;

d) a pártfogó felügyelőnek a magatartási szabályok megtartására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit teljesíteni;

e) a jogszabályban vagy a bíróság határozatában előírt egyéb kötelezettséget megtartani;

f) a pártfogó felügyelet tartama alatt a pártfogó felügyeletet elrendelő határozatot magánál tartani, és ha a rendőrség igazoltatja, a határozatot a személyazonosító igazolvánnyal együtt bemutatni.

A pártfogó felügyelet végrehajtása a vádemelés elhalasztása esetén

102/A. § (1) Vádemelés elhalasztása esetén az ügyész által megállapított pártfogó felügyelet végrehajtására a 92-102. § rendelkezéseit a (2)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A pártfogó felügyelet végrehajtása iránt az ügyész a pártfogó felügyelői szolgálatot keresi meg.

(3) A pártfogolt köteles:

a) a vádemelés elhalasztásáról szóló határozat kézbesítése után a jogszabályban meghatározott időben az állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon és a pártfogó felügyelőnél jelentkezni,

b) az ügyész határozatában előírt egyéb kötelezettséget megtartani.

(4) A külön magatartási szabályok előírására és a magatartási szabályok módosítására az ügyész jogosult.

(5) Ha a pártfogolt a magatartási szabályokat súlyosan megszegi, a pártfogó felügyelő, illetve a rendőrség az ügyészhez fordul.

(6) A pártfogó felügyelet megszűnik, ha az ügyész vádat emel, vagy a nyomozást megszünteti

9/2002. Im.r

Általános rendelkezések

115. § (1) A bíróság a Btk. 72. § (6) bekezdése vagy a Btk. 91. § (6) bekezdése, fiatalkorú esetében a Btk. 119. §-a alapján próbára bocsátás vagy egészben vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett elrendelt – ideértve a pártfogó felügyelet utólagos elrendelését is (Be. 567. §) – pártfogó felügyeletről két példányban állít ki értesítőlapot.

(2) Az értesítőlap a 3. §-ban felsoroltakon kívül tartalmazza a bíróság által megállapított külön magatartási szabályokat is, továbbá ha a vádemelés elhalasztása mellett az ügyész által megállapított pártfogó felügyelet végrehajtására került sor, az erre való utalást az eljáró ügyészség megjelölésével és ügyszámra hivatkozással.

(3) A pártfogó felügyeletet jogerősen elrendelő bíróság kezelő irodája a pártfogó felügyeletről szóló értesítőlapokat összegyűjti, és azokról ötnaponként gyűjtőjegyzéket készít. A kezelőiroda a gyűjtőjegyzéket, a hozzájuk tartozó értesítőlapokkal postai küldeményként megküldi az elítélt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak.

(4) Ha a bíróságtól a pártfogó felügyelet elrendeléséről érkezik értesítőlap, a pártfogó felügyelői szolgálat a 61-62. §-ok rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával jár el.

(5) Ha a pártfogó felügyeletet a bv. bíró rendelte el, és erről a bv. intézet a határozat egy kiadmányának megküldésével értesítette a bv. csoportot, a bv. előadó a pártfogó felügyeletet a végrehajtási ügykönyvben előírja.

(6) A bv. előadó a pártfogó felügyelet végrehajtására az iratokat a pártfogó felügyelőnek adja át.

(7) A kezelőiroda a bírói utasítás alapján az értesítőlappal együtt vagy pótlólag, a pártfogó felügyeletet elrendelő határozat jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát, valamint a pártfogó felügyelet végrehajtásához szükséges és rendelkezésre álló egyéb iratokat (környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény, rendőri információ, munkahelyi vélemény stb.) is megküldi annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak, amelynek az értesítőlapot megküldi, illetve megküldte.

116-121. §

Eljárás próbára bocsátás meghosszabbítása, illetőleg megszüntetése esetén

122. § (1) Ha a bíróság pártfogó felügyelet alatt álló személlyel szemben a próbaidő tartamát meghosszabbítja, vele szemben büntetést szab ki vagy intézkedést alkalmaz [Be. 568. § (1) bek.] – a szükséges értesítőlapok kiállítása és megküldése mellett – a határozat jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak küldi meg, amely a pártfogó felügyeletet végrehajtja.

(2) Ha az (1) bekezdésben írt rendelkezést tartalmazó határozat a Kúria előtt emelkedik jogerőre, a határozatot az ügyben első fokon eljárt bíróság küldi meg.

124. § (1) A bv. intézet a felnőtt korú elítélt feltételes szabadságra bocsátásáról való döntéshez készített előterjesztésben arra is kitér, hogy szükségesnek tartja-e a pártfogó felügyelet elrendelését.

(2) A bv. bíró a feltételes szabadságra bocsátás kérdésében tartott meghallgatáson vizsgálja

a) az elítélt személyiségére,

b) a személyi, családi körülményeire, vagyoni helyzetére,

c) volt és leendő környezetére,

d) korábbi életfelfogására, életvezetésére vonatkozó adatokat,

e) és hogy az elítélt ellen van-e újabb büntetőeljárás folyamatban.

(3) Ha a bv. bíró a rendelkezésre álló adatok alapján a feltételes szabadságra bocsátást engedélyező határozatában elrendeli az elítélt pártfogó felügyeletét [Btk. 48. § (3) bek.], szükség esetén külön magatartási szabályokat határoz meg.

125. § A pártfogó felügyelet alá helyezés ügyében tartott meghallgatásról a jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni. A bv. bíró határozatát jegyzőkönyvbe foglalja. Egy példányt a javaslathoz csatolt mellékletekkel együtt a bv. intézetnek, illetőleg a javítóintézetnek, egy példányt pedig az elítélt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak küld meg.

125/A. § (1) A bv. bíró az illetékes ügyész indítványára soron kívül dönt a nem visszaeső pártfogolt pártfogó felügyeletének a megszüntetéséről, vagy az indítvány elutasításáról, ha a pártfogó felügyelet fele része, de legalább két év eltelt és annak szükségessége már nem áll fenn [Btk. 82. § (3) bekezdés].

 

(2) A bv. bíró döntése előtt a pártfogoltat meghallgatja, a pártfogó felügyelőt meghallgathatja, a meghallgatásról az illetékes ügyészt értesíti.

(3) A bv. bíró a határozatát megküldi az elítéltnek, az ügyésznek és a végrehajtásra illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak.

17/2003. Im.r

A pártfogó felügyelői vélemény elkészítésének általános szabályai

2. § Ha az ügyész vagy a bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási bíró (a továbbiakban a bíróság és a büntetés-végrehajtási bíró együtt: bíróság) pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendeli el, annak elkészítésére a terhelt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatot rendeli ki, azt a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat vezetője által kijelölt pártfogó felügyelő készíti el.

3. § (1) A pártfogó felügyelői vélemény I. része az ügyre és a terheltre vonatkozó adatokat tartalmazza.

(2) Az ügyre vonatkozóan a pártfogó felügyelői vélemény rögzíti

a) a vélemény beszerzését elrendelő hatóságot, székhelyét, ügyszámát, az elrendelés idejét, a vélemény elkészítésének határidejét,

b) a büntetőeljárás jellegét,

c) a cselekmény Btk. szerinti minősítését,

d) az elkövetés időpontját,

e) az illetékes fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat megnevezését, annak címét, az érkeztetés időpontját,

f) a véleményben közreműködő fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat megnevezését,

g) a véleményt készítő pártfogó felügyelő nevét,

h) a beszerzett okiratokat, igazolásokat, egyéb mellékleteket.

(3) A terheltre vonatkozóan a pártfogó felügyelői vélemény rögzíti

a) természetes személyazonosító adatait, lakcímét és tartózkodási helyét,

b) a családi állapotát,

c) a munkaviszony (az iskolarendszerű tanulói jogviszony) adatait (munkáltató, illetve tanintézmény megnevezése, telephelye, illetve címe, a terhelt beosztása, munkaköre, illetve tancsoportja),

d) a szakképzettségét, foglalkozását,

e) az egészségi állapotát,

f) az esetleges káros szenvedélyeit,

g) a jövedelmi, vagyoni viszonyait,

h) a hozzátartozók közötti erőszakra, vagy veszélyeztetettségre utaló tények leírását, az azok megszüntetése érdekében tett, vagy javasolt intézkedések bemutatását.

4. § (1) A pártfogó felügyelői vélemény II. része a vizsgálati eljárást és módszert tartalmazza.

(2) A pártfogó felügyelő által alkalmazandó vizsgálati eljárás és módszer különösen

a) a terhelt vagy más személyek személyes meghallgatása,

b) az ügy iratainak tanulmányozása,

c) felvilágosítás-, illetve adat- vagy iratkérés

1. a sértettől, tanúktól, az eljárásba bevont más személyektől,

2. nyomozó hatóságtól, ügyésztől, bíróságtól, valamint

3. más állami és helyi önkormányzati szervtől, hatóságtól, köztestülettől, gazdálkodó szervezettől, alapítványtól, közalapítványtól, társadalmi szervezettől,

d) a lakóhely (tartózkodási hely) megtekintése.

(3) A pártfogó felügyelői véleményt elkészítő pártfogó felügyelő a terhelt lakóhelyének (tartózkodási helyének) megtekintését, az ügy iratainak tanulmányozását, a terhelt meghallgatását nem mellőzheti.

5. § (1) A pártfogó felügyelői vélemény III. része a terhelt személyiségére, életviszonyaira és életvitelére – így különösen családi körülményeire, baráti és kisközösségi kapcsolataira, egészségi állapotára, esetleges káros szenvedélyeire, lakhatási körülményeire, iskolai végzettségére, szaktudására, munkahelyére, ennek hiányában a foglalkoztatására vagy tanulmányai folytatására, szabadidő-eltöltési szokásaira, jövedelmi, vagyoni viszonyaira – a cselekmény elkövetésekor jellemző és az azóta bekövetkezett változások adataira vonatkozó szakmai ténymegállapításokat tartalmazza.

(2) A szakmai ténymegállapítások körében a pártfogó felügyelő bemutatja különösen

a) a feltárt tények, körülmények és a bűncselekmény elkövetése között fennálló kapcsolatot,

b) a terhelt adottságainak megfelelő munkalehetőségeket,

c) a terhelt egészségügyi, illetve szociális intézményi ellátásának lehetőségeit,

d) a személyiség és az életviszony hátrányos, kriminológiai veszélyeket hordozó elemeiben pozitív változást várhatóan előidéző javaslatait.

6. § A pártfogó felügyelői vélemény IV. része a pártfogó felügyelői vélemény beszerzését elrendelő ügyész vagy bíróság által feltett kérdésekre adott válaszokat tartalmazza. Ennek során a pártfogó felügyelő különösen

a) javaslatot tesz a terhelttel szemben egyedi magatartási szabály vagy kötelezettség elrendelésére,

b) bemutatja, hogy a terhelt a kilátásba helyezett magatartási szabályok vagy kötelezettségek teljesítését vállalja-e és képes-e teljesíteni,

c) leírja, hogy a terhelt hajlandó-e részben vagy egészben megtéríteni a sértettnek a bűncselekménnyel okozott kárt, illetve más módon gondoskodna-e a sértettnek adandó jóvátételről,

d) tájékoztat, hogy a sértett hozzájárul-e a részére adandó jóvátételhez,

e) bemutatja, hogy a terhelt vállalja-e és képes-e meghatározott célra anyagi juttatást teljesíteni, vagy a köz számára munkát végezni (a köz számára teljesített jóvátétel),

f) javaslatot tesz a terhelt pszichiátriai, alkohol- vagy kábítószer-függőséget gyógyító, illetve más egészségügyi kezelésben, ellátáson vagy szolgáltatáson való részvételére,

g) javaslatot tesz a terhelt életvezetési tanácsadó, illetve más felvilágosító programon való részvételére.

A pártfogó felügyelet végrehajtásának általános szabályai

20. § (1) A pártfogó felügyelő a pártfogó felügyeletet

a) vádemelés elhalasztása esetén az ügyész,

b) próbára bocsátás, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság,

c) feltételes szabadságra bocsátás és javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás esetén a büntetés-végrehajtási bíró

határozata alapján látja el.

(2)

(3) A pártfogó felügyelet időtartamába annak kezdő napja – a vádemelés elhalasztása esetén megállapított pártfogó felügyelet kivételével – beszámít.

(4) A pártfogó felügyeletet a pártfogolt lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelője hajtja végre.

(5) Ha a pártfogolt tartósan nem a lakóhelyén tartózkodik, valamint, ha az ügyész, illetve a bíróság magatartási szabályként tartózkodási helyéül nem a lakóhelyét állapítja meg, a pártfogó felügyeletet a tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelője hajtja végre.

21. § A pártfogó felügyelet végrehajtása során a pártfogó felügyelő feladata különösen

a) segítség nyújtása a pártfogolt számára a társadalomba való beilleszkedéshez, a bűnismétlés elkerüléséhez,

b) annak ellenőrzése és rendszeres figyelemmel kísérése, hogy a pártfogolt betartja-e az előírt magatartási szabályokat, illetve milyen magatartást tanúsít a munkahelyén vagy az oktatási intézményben, illetve a lakóhelyén. Életkörülményeiről és életviteléről a pártfogó felügyelő a pártfogoltat beszámoltatja,

c) indokolt esetben a pártfogolt segélyben részesítése.

22. § A 21. § a) pontjában foglalt segítség nyújtása körében a pártfogó felügyelő tanácsot ad a pártfogolt iskolai, munkahelyi, egészségi, szociális és egyéb problémái megoldásához, az ehhez szükséges támogatások igénybevételéhez, valamint szükség esetén személyesen eljár a pártfogolt érdekében.

23. § (1) A pártfogó felügyelő a pártfogó felügyeletet egyéni pártfogó felügyelői terv alapján hajtja végre. A pártfogó felügyelet végrehajtását követően a pártfogó felügyelő a tervben foglaltak megvalósulásáról rövid összegzést készít.

(2) A pártfogó felügyelői terv tartalmazza a bűncselekmény elkövetéséhez vezető okok, a bűnismétlés vonatkozásában fennálló, a terheltet veszélyeztető körülmények megnevezését, valamint a megszüntetésükhöz szükséges teendőket, így különösen

a) a pártfogolt kötelezettségeit,

b) a pártfogó felügyelő feladatait,

c) azoknak az intézményeknek, személyeknek a megnevezését, akiknek a segítségét a terv megvalósításához célszerű igénybe venni.

 

24. § (1) A pártfogó felügyelet végrehajtása során a pártfogó felügyelő, valamint a rendőrség egymást tájékoztatva, együttműködve jár el.

(2) Ha a pártfogó felügyelet ellátása a pártfogolt vagy a környezete magatartása miatt akadályba ütközik, a pártfogó felügyelő igénybe veheti a rendőrség segítségét.

(3) Ha a pártfogolt a magatartási szabályokat megszegi és emiatt vele szemben további intézkedésnek lehet helye [Btk. 48. § (4) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés, 91. § (1) bekezdés c) pont], a pártfogó felügyelő az illetékes ügyészt, a rendőrség a pártfogó felügyelőt tájékoztatja.

(4) A pártfogó felügyelő javaslatot tesz a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha a hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli a pártfogó felügyelet végrehajtása során.

25. § (1) A pártfogó felügyelő a 20. § (2) bekezdésének a)-c) pontjában felsorolt esetekben az ügyész, illetve a bíróság határozatának kézhezvétele után haladéktalanul értesíti a pártfogoltat a pártfogó felügyeletet elrendelő határozatról, a pártfogó felügyelet kezdő időpontjáról, a pártfogó felügyelő személyéről és elérhetőségéről, és felhívja az értesítetteket, hogy a megjelölt időpontban és helyen keressék fel.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontot, legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított tizenötödik napra kell kitűzni.

(3) A pártfogó felügyelő a pártfogoltat tájékoztatja,

a) a pártfogó felügyelet céljáról, a pártfogó felügyelő szerepéről,

b) a Bvtvr. 96. §-ának a), b) és d) pontjaiban meghatározott magatartási szabályokról,

c) az ügyész, illetve a bíróság által megállapított magatartási szabályokról,

d) a magatartási szabályok megszegésének következményeiről,

e) a kötelező jelentkezések időpontjáról, illetve azokról az időpontokról, amikor a pártfogolt szükség esetén felkeresheti a pártfogó felügyelőt.

(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatásról jegyzőkönyvet kell készíteni és annak egy példányát a pártfogolt részére kell átadni.

(5) A pártfogó felügyeletet elrendelő határozatról, a pártfogó felügyelet kezdő időpontjáról, a pártfogó felügyelő személyéről, illetve a pártfogolt tájékoztatásának megtörténtéről a pártfogó felügyelő értesíti a pártfogolt lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti rendőrkapitányságot.

(6) A pártfogó felügyelő személyéről és a pártfogolt tájékoztatásának megtörténtéről a pártfogó felügyeletet elrendelő ügyészt, illetve bíróságot is tájékoztatni kell.

(7) A pártfogó felügyelő a pártfogolt tájékoztatását követő harminc napon belül készíti el a 23. § szerinti pártfogó felügyelői tervet.

26. § A pártfogó felügyelő a 20. § (2) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott esetekben a büntetés-végrehajtási bíró határozatáról szóló értesítés, illetve a büntetés-végrehajtási intézet, a javítóintézet megkeresése alapján haladéktalanul intézkedik a pártfogó felügyelet előkészítéséről.